રાજકોટમાં ઇન્કમટેક્સ દ્રારા સોનાની હરાજી કરવામાં આવી..793.67 ગ્રામ સોની હરાજી કરવામાં આવી..જુઓ વીડીયોમાં કેમ હરાજી કરવામાં આવી