સફળ થવા નસીબનો સાથ ખુબ જરૂરી: તન્વી વ્યાસ...મિસ ઇન્ડીયા અર્થ તન્વી વ્યાસ સાથે ‘ગુજરાત મિરર’ની એક્સક્લુુઝીવ મુલાકાત..જુઓ વીડીયો