‘વાયુ’ વાવાઝોડાની સંભવિત અસરના પગલે હોર્ડિંગ્સ ઉતારવાની અને ભયજનક વૃક્ષો કાપવાની કામગીરી શરૂJune 12, 2019

‘વાયુ’ વાવાઝોડાની સંભવિત અસરના પગલે હોર્ડિંગ્સ ઉતારવાની અને ભયજનક વૃક્ષો કાપવાની કામગીરી શરૂ મોટા હોર્ડિંગ્સ બોર્ડ ઉતારવાની અને ખખડધજ ભય જનક વૃક્ષો કાપવાની કામગીરી શરૂ