રાજકોટ લોકસભા બેઠકની 98 કાઉન્ટિંગ ટેબલ ઉપર 150 રાઉન્ડમાં મતગણતરીMay 23, 2019

રાજકોટ તા,23
લોકસભાની ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલુ છે ત્યારે રાજકોટ લોકસભા બેઠકની મતગણતરી કણકોટ ખાતે ચાલી રહી છે. કુલ 98 કાઉન્ટિંગ ટેબલ ઉપર મતગણતરી ચાલુ છે. 150 રાઉન્ડમાં મતગણતરી થશે.
ટંકારામાંથી 299 મતદાન મથક છે. જેને 14 ટેબલ ઉપર કાઉન્ટીંગ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં 22 રાઉન્ડ યોજાશે. વાંકાનેરમાં 323 મતદાન મથકો છે ત્યાં 14 ટેબલ ઉપર કાઉન્ટીંગ ચાલી રહ્યું છે. 24 રાઉન્ડમાં મતગણના થશે.
રાજકોટ પૂર્વમાં 263 મતદાન મથકો છે. 14 ટેબલ ઉપર કાઉન્ટીંગ ચાલુ રહ્યુ છે. 19 રાઉન્ડમાં મતગણતરી થશે જ્યારે રાજકોટ પશ્ર્ચિમમાં 312 મતદાન મથકો છે. તેમાં 23 રાઉન્ડમાં મતગણતરી યોજાઈ હતી.
રાજકોટ દક્ષિણમાં 228 મતદાન મથકની 14 કાઉન્ટીંગ ટેબલ ઉપર મતગણતરી યોજાઈ હતી ત્યાં 17 રાઉન્ડમાં ગણના કરવામાં આવી હતી. રાજકોટ ગ્રામ્ય 363 મતદાન મથકની 26 રાઉન્ડમાં મતગણતરી થઈ હતી.
જ્યારે જસદણમાં 262 મતદાન મથકની 19 રાઉન્ડમાં મતગણતરી યોજાઈ હતી. આમ આ બેઠક ઉપર કુલ 2060 મતદાન મથકની 98 કાઉન્ટીંગ ટેબલની ઉપર ચૂંટણી મતગણતરી યોજાઈ હતી. જેમાં 150 રાઉન્ડમાં મતગણતરી યોજાઈ હતી. સૌથી વધુ ડાઉન રાજકોટ ગ્રામ્યમાં 26 રાઉન્ડમાં મતગણતરી થઈ હતી. તો ઓછા રાઉન્ડ રાજકોટ દક્ષિણનો માત્ર 17રાઉન્ડમાં મતગણતરી થઈ હતી.