મુખ્યમંત્રીએ ધર્મપત્ની સાથે મતદાન કર્યુંApril 23, 2019

  • મુખ્યમંત્રીએ ધર્મપત્ની સાથે મતદાન કર્યું

મુખ્યમંત્રીએ ધર્મપત્ની સાથે મતદાન કર્યું
મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી અને તેમના ધર્મપત્ની અંજલીબેન રૂપાણીએ અનિલજ્ઞાન મંદિરમાં કર્યું મતદાન