મલ્હારની 'સાહેબ'નું ટિઝર રિલીઝ, પહેલી વખત કોઇ ગુજરાતી ફિલ્મમાં જોવા મળી LIP KISSJanuary 03, 2019

મલ્હારની 'સાહેબ'નું ટિઝર રિલીઝ, પહેલી વખત કોઇ ગુજરાતી ફિલ્મમાં જોવા મળી LIP KISSઆ પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ છે જેમાં ફિલ્મનાં લિડ એક્ટર્સની વચ્ચે ઓન સ્ક્રિન લિપ લોક દર્શાવવામાં આવ્યું હોય. અને આ સિન ફિલમનાં ટિઝરમાં પણ લેવામાં આવ્યો છે

મલ્હારની 'સાહેબ'નું ટિઝર રિલીઝ, પહેલી વખત કોઇ ગુજરાતી ફિલ્મમાં જોવા મળી LIP KISS

આ પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ છે જેમાં ફિલ્મનાં લિડ એક્ટર્સની વચ્ચે ઓન સ્ક્રિન લિપ લોક દર્શાવવામાં આવ્યું હોય. અને આ સિન ફિલમનાં ટિઝરમાં પણ લેવામાં આવ્યો છે