પોરબંદરની ચોપાટી ઉપર રેતશિલ્પે આકર્ષણ જમાવ્યું

  • પોરબંદરની ચોપાટી ઉપર રેતશિલ્પે આકર્ષણ જમાવ્યું

પોરબંદરની ચોપાટી ઉપર મહાછઠના પવિત્ર દિવસે રેત શિલ્પકાર નથુભાઇ ગરચરે અદભૂત રેત શિલ્પ તૈયાર કર્યુ હતું તેની તસ્વીર.(તસવીર: જિજ્ઞેષ પોપટ)