રોજે રોજ પાણી કાંપ પ્રજા ત્રાહીમામ

  • રોજે રોજ પાણી કાંપ પ્રજા ત્રાહીમામ


ગુરૂવારે ચાર વોર્ડમાં પાણી કાંપ ઝીંકાયો
વોર્ડ નં. 17,14,7 અને 18 (પાર્ટમાં પીવાનું પાણી નહી મળે)
ગુરૂવાર અને વિનોદનગર ઝોન હેઠળના વિસ્તારો તરસ્યા રહેશે.