અટલજીના નિધન પર સરકારે 7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો

  • અટલજીના નિધન પર સરકારે  7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો

અટલજીના નિધન પર સરકારે 
7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો :
16 થી 22 ઓગષ્ટ રાષ્ટ્રીય શોક
રાષ્ટ્રધ્વજ અર્ધીકાઠીએ ફરકશે
તમામ રાષ્ટ્રીય સમારોહ રદ