ભાવનગરની પ્રથમ મોબાઈલ એપ ‘રોડર’શેઠ ઈન્ફ્રોકોન પ્રા.લી.એ લોન્ચ કરી છે

ભાવનગરની પ્રથમ મોબાઈલ એપ ‘રોડર’શેઠ ઈન્ફ્રોકોન પ્રા.લી.એ લોન્ચ કરી છે આ અંગે સીઈઓ ઉર્જીત દેસાઈએ માહિતી આપી હતી.
(તસ્વીર: વિપુલ હીરાણી,ભાવનગર)