પર્વ ઉત્સવ

તારીખ વાર પર્વ
17-પ-18 ગુરૂવાર રમજાનનો પ્રથમ રોજો
ર4-પ-18 ગુરૂવાર ગંગા દશહરા/ગંગા અવતરણ
રપ-પ-18 શુક્રવાર પદ્મિની એકાદશી
ર6-પ-18 શનિવાર વ્યતિપાત