આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

1865માં વિશ્ર્વ સંચાર દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત.
1951માં દેશના પ્રખ્યાત ગઝલ ગાયક પંકજ ઉધાસનો જન્મ.
1978માં કોમેડિયન ચાર્લી ચૈપલિનનાં ચોરાયેલા કોફીનને શોધી કઢાયો.