અભિ અજમેરા DID લીટલ માસ્ટરમાં સિલેકટ

રાજકોટનો અભી અજમેરા DID લિટલ માસ્ટરમાં સિલેકટ; ટીવી શોમાં રાજકોટનો ટેણીયો મચાવશે ધૂમ.